Dr. Karim Salah
(3 reviews)

Dr. Karim Salah

(Years of Experience: 18)

Dentist / General Dentistry

SameDay Dental Implants

Umm Suqeim (Dubai)